Pilates LAB Việt Nam sở hữu 03 mô hình lớp tập luyện:

  • Lớp PT 1:1
  • Lớp DT 1:2
  • Lớp GX 1:6

Lớp PT 1:1

Lớp DT 1:2

Lớp GX 1:6